Notářská kancelář Mgr. Zdeňka Pláničková

pozadi box1

notářský zápis

 

notářská kancelář dědictví

Dědictví

Ověřování dokumentů notářem

box overovani omo

Kdy navštívit notáře ?

VŽDY, KDYŽ POTŘEBUJETE ŘEŠIT SVÉ MAJETKOPRÁVNÍ VZTAHY

Notář svou činností předchází právním sporům a hájí principy práva a spravedlnosti. Jeho úkolem je nestranné objektivní posuzování právních situací a nalézání smírných řešení. Listiny sepsané notářem jsou veřejnými listinami a v případě soudního řízení jsou považovány bez dalšího za věrohodný důkaz. Notářské povolání je v českém právním systému zakotveno v notářském řádu.

Jaké je postavení notáře v českém právním systému ?

Notář je do svého úřadu jmenován ministrem spravedlnosti na základě výsledků konkurzu. Ministr spravedlnosti také určuje počet notářských úřadů pro konkrétní územní celky. Tento princip je velmi důležitý pro zachování dostupnosti, nestrannosti a kvality notářských služeb, které ze zákona musí notář veřejnosti poskytnout. Každá notářská kancelář má stanoveny úřední hodiny, během nichž si můžete například nechat ověřit podpis, kopii listiny nebo se objednat k poskytnutí právní služby. Notář, případně stát odpovídá za škodu, kterou způsobí svou prací. Notář je pro tento účel pojištěn.

KDO MŮŽE BÝT NOTÁŘEM ?

Notář je absolvent právnické fakulty, který prošel nejméně pětiletou praxí v notářské kanceláři, úspěšně složil notářskou zkoušku a vyhrál konkurz na uvolněný notářský úřad.

Co je hlavní náplní práce notáře ?

Notář sepisuje především notářské zápisy o právních úkonech (smlouvy, závěti, apod.) a osvědčení právně významných skutečností a prohlášení. Dále ověřuje podpisy, kopie listin a přijímá do úschovy peníze i listiny. Notář jako soudní komisař vyřizuje dědictví a může také vykonávat správu majetku.

O některých právních úkonech Vám může příslušnou listinu vyhotovit pouze notář. Jsou to zejména smlouvy upravující majetkové vztahy snoubenců a manželů, zakladatelské dokumenty společností a družstev, přímo vykonatelné exekuční listiny.

Notářské zápisy musí notář ze zákona trvale uchovávat v originální podobě a proto z nich může kdykoli vyhotovit stejnopisy.

Jak je odměňována práce notáře ?

Odměna notáře je pevně stanovena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti. V případě dědického řízení o výši odměny notáře rozhoduje soud, u ostatních úkonů jsou určeny jednotlivé sazby pevnou částkou nebo procentuálně z hodnoty úkonu (například z výše kupní ceny, z výše základního kapitálu při založení společnosti). Notář si tedy za notářskou činnost nemůže sjednat smluvní odměnu.