Notářská kancelář Mgr. Zdeňka Pláničková

pozadi box1

notářský zápis

 

notářská kancelář dědictví

Dědictví

Ověřování dokumentů notářem

box overovani omo

převody majetkuListinná činnost, do níž patří i sepisování kupních nebo darovacích smluv, je tradiční náplní práce notáře. Kupní a darovací smlouvy se nejčastěji týkají převodu bytu, domu nebo pozemku. Notář Vám sestaví požadovanou smlouvu ve formě notářského zápisu. Jde-li o kupní smlouvu, rovněž bezpečným způsobem zajistí zaplacení kupní ceny.

Jaké dokumenty potřebujete pro sepsání smlouvy o převodu nemovitostí ?

K sepsání smlouvy potřebujete především výpis z katastru nemovitostí (lze zajistit naší notářskou kanceláří, která je oprávněna vydávat ověřené výpisy z KN), listiny prokazující vlastnické právo současného majitele (např. dědické rozhodnutí, kupní smlouva). Zpravidla je třeba i znalecký posudek o ceně nemovitosti, který slouží jako podklad pro stanovení výše související daně.

Notář sepíše smlouvu a také poučí obě strany o právních důsledcích uzavírané smlouvy. Smlouva s návrhem na vklad vlastnického práva se předkládá katastrálnímu úřadu a vlastníkem nemovitosti se stáváte vkladem s účinky ke dni podání návrhu na vklad. Vyřízením zápisu smlouvy u katastrálního úřadu můžete po předchozí domluvě pověřit notáře, který Vám smlouvu sepsal.

Proč uložit kupní cenu u notáře ?

Optimální řešení, jak zajistit bezpečný způsob úhrady kupní ceny v případě uzavření kupní smlouvy, je uzavření svěřenské smlouvy. Svěřenská smlouva je smlouva o správě majetku uzavíraná mezi kupujícím, prodávajícím a notářem.

Na základě této smlouvy se peníze uloží u notáře a notář se zaváže, že vyplatí kupní cenu prodávajícímu po převodu nemovitosti na kupujícího. Prodávající tak má jistotu že kupní cenu obdrží a kupující má tak zajištěno, že kupní cena bude vyplacena pouze v případě, že dojde k převodu vlastnictví.

Další způsoby zajištění zaplacení kupní ceny

Je-li v kupní smlouvě sjednáno, že kupní cena bude zaplacena v budoucnu, je pro Vás vhodné současně s kupní smlouvou uzavřít smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitostem.

Můžete také uzavřít dohodu se svolením k vykonatelnosti, která je přímým podkladem pro exekuci na majetek kupujícího, pokud nezaplatí kupní cenu.

Nezapomeňte na zřízení věcného břemene

Součástí kupní smlouvy nebo darovací smlouvy může být i smlouva o zřízení věcného břemene. Tím se vlastník nemovitosti zavazuje, že jinému vlastníkovi určité nemovitosti nebo určité osobě umožní užívání své nemovitosti. Věcná břemena vždy váznou na nemovitosti i při změně vlastníka a vznikají vkladem do katastru nemovitostí.

Příkladem často zřizovaného práva věcného břemene je právo doživotního užívání nemovitosti. Takto mohou třeba rodiče darovat dítěti rodinný dům a současně je jim zřízeno věcné břemeno doživotního a bezplatného užívání bytu v tomto domě. Při zřizování věcných břemen je však třeba zvážit daňové souvislosti.